เครื่องกลไฟฟ้ากระแสสลับ สนามแม่เหล็กหมุน ลักษณะคุณสมบัติของเครื่องจักรกลซิงโครนัส       การขนานเครื่องกำเนิดซิงโครนัส   คุณสมบัติการลัดวงจรของเครื่องจักรกลซิงโครนัส เครื่องจักรกลเหนี่ยวนำ คุณสมบัติมอเตอร์เหนี่ยวนำชนิดเฟสเดียวและหลายเฟส การป้องกันและการควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับด้วยอุปกรณ์โซลิดสเตต  แนะนำมอเตอร์เหนี่ยวนำเชิงเส้น

1.     เครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส (Synchronous Generator)

           1.1  ความเร็วซิงโครนัส  ( Synchronous Speed)

          1.2  ขดลวดอาร์เมเจอร์ (Armature Wending)

          1.3  แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ (Generated Voltage)

          1.4  เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขณะมีโหลด ( Generator  on Load)

          1.5  ซิงโครนัสรีแอกแตนซ์  (Synchronous Reactance)

          1.6  เฟสเซอร์ไดอะแกรมของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส( Phasor Diagram of Synchronous Generator)

          1.7  อิมพีแดนซ์ซิงโครนัส   (Synchronous Impedance)

          1.8  ประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส ( Efficiency         of Synchronous Generator)

          1.9  การขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส ( Synchronizing  of        Synchronous Generator)

 2.     มอเตอร์ซิงโครนัส (Synchronous Motor)

           2.1  คุณลักษณะและส่วนประกอบของมอเตอร์ซิงโครนัส

           2.2  หลักการทำงานของมอเตอร์ซิงโครนัส

           2.3  มอเตอร์ซิงโครนัสขณะมีโหลด

           2.4  ค่าตัวประกอบกำลังของมอเตอร์ซิงโครนัส

           2.5  กำลังกลและแรงบิดในมอเตอร์ซิงโครนัส

           2.6 เฟสเซอร์ไดอะแกรมของมอเตอร์ซิงโครนัส

           2.7 ประสิทธิภาพของมอเตอร์ซิงโครนัส

           2.8 ซิงโครนัสคอนเดนเซอร์

3.   มอเตอร์เหนี่ยวนำ  3  เฟส ( Three  Phase  Induction  Motors)

            3.1   โครงสร้างของมอเตอร์เหนี่ยวนำ

            3.2   การเกิดสนามแม่เหล็กหมุนในมอเตอร์เหนี่ยวนำ

            3.3   สลิป  ความเร็วโรเตอร์และแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ

            3.4   แรงบิดในมอเตอร์เหนี่ยวนำ

            3.5   กำลังของมอเตอร์เหนี่ยวนำ        

            3.6  วงจรสมมูลของมอเตอร์เหนี่ยวนำ

            3.7   เฟสเซอร์ไดอะแกรมของมอเตอร์เหนี่ยวนำ