พื้นฐานของบัญชีต้นทุน การเงินในแง่ของการจัดการอุตสาหกรรม ต้นทุนมาตรฐาน และต้นทุนทางตรง การควบคุมต้นทุน การวิเคราะห์ต้นทุนตามกิจกรรม เศรษฐศาสตร์ด้านการวางแผน และการดำเนินงานอุตสาหกรรม เหตุผลและการตัดสินใจสำหรับการลงทุนในโครงการอุตสาหกรรม หลักเกณฑ์การลดต้นทุน