•แหล่งผลิตพลังงานของโลกและประเทศไทย
•การสมดุลพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย
•ระบบการแปรรูปไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ได้แก่ พลังงานน้ำ พลังลม แสงอาทิตย์ ชีวมวล ขยะ นิวเคลียร์ ถ่านหิน ไฮโดรเจน
•การวิเคราะห์ผลตอบแทนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 
•การจัดการระบบพลังงานทดแทนผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย
•กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานในประเทศไทย